ບຸກຄະລາກອນ

ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ສາຂາວິຊາ: ……………………
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ວິໄລ ແກ້ວມະນີໄລ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງພະແນກ
ສາຂາວິຊາ:……………………..
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມ, ຂະແໜງໄປສະນີ
 ທ່ານ ທຽນໄຊ ສະຖາພອນ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງພະແນກ
ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໂຕຼນິກ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ, ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ສາຂາວິຊາ:………………..
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ສາຂາວິຊາ:……………………
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ສາຂາວິຊາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ສາຂາວິຊາ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………
ທ່ານ ………………………….
ຕຳແໜ່ງ:……………………..
ວຸດທິການສຶກສາ:……………….
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:………………