10 ເຄັດລັບວິທີການປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີງ່າຍໆດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ວິທີຫຼີກລຽງ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີ 1. ຕິດຕັ້ງຊອບແວປ້ອງກັນໄວຣັດທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າຊອບແວຕົວນັ້ນຈະຕ້ອງສາມາດອັບເດດຖານຂໍ້ມູນໄວຣັດ (denition) ແລະ ເຄື່ອງມື (engine) ທີ່ສາມາດກວດຈັບ ແລະ ຈັດການກັບໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. 2. ຢ່າຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໂປຼແກຼມອີເມວເປີດຟາຍແບບຖ້າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດຕ້ອງກວດສອບທຸກຄັ້ງກ່ອນດາວໂຫຼດ ຫຼື ປີດຟາຍຂື້ນມາ. 3. ສະແກນຟາຍແນບທ້າຍຂອງອີເມວທຸກສະບັບ ລວມທັງອີເມວຈາກຄົນຄຸ້ນເຄີຍນຳ ເພາະໄວຣັດ Worm Trojan ທັງຫຼາຍມັນແຟງໂຕໃນຮູບແບບອີເມວຄົນໃກ້ຊິດສະເໜີ. 4.

Read more

10 ເຄັດລັບວິທີການປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີງ່າຍໆດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ວິທີຫຼີກລຽງ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີ 1. ຕິດຕັ້ງຊອບແວປ້ອງກັນໄວຣັດທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າຊອບແວຕົວນັ້ນຈະຕ້ອງສາມາດອັບເດດຖານຂໍ້ມູນໄວຣັດ (denition) ແລະ ເຄື່ອງມື (engine) ທີ່ສາມາດກວດຈັບ ແລະ ຈັດການກັບໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. 2. ຢ່າຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໂປຼແກຼມອີເມວເປີດຟາຍແບບຖ້າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດຕ້ອງກວດສອບທຸກຄັ້ງກ່ອນດາວໂຫຼດ ຫຼື ປີດຟາຍຂື້ນມາ. 3. ສະແກນຟາຍແນບທ້າຍຂອງອີເມວທຸກສະບັບ ລວມທັງອີເມວຈາກຄົນຄຸ້ນເຄີຍນຳ ເພາະໄວຣັດ Worm Trojan ທັງຫຼາຍມັນແຟງໂຕໃນຮູບແບບອີເມວຄົນໃກ້ຊິດສະເໜີ. 4.

Read more

10 ເຄັດລັບວິທີການປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີງ່າຍໆດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ວິທີຫຼີກລຽງ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີ 1. ຕິດຕັ້ງຊອບແວປ້ອງກັນໄວຣັດທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າຊອບແວຕົວນັ້ນຈະຕ້ອງສາມາດອັບເດດຖານຂໍ້ມູນໄວຣັດ (denition) ແລະ ເຄື່ອງມື (engine) ທີ່ສາມາດກວດຈັບ ແລະ ຈັດການກັບໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. 2. ຢ່າຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໂປຼແກຼມອີເມວເປີດຟາຍແບບຖ້າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດຕ້ອງກວດສອບທຸກຄັ້ງກ່ອນດາວໂຫຼດ ຫຼື ປີດຟາຍຂື້ນມາ. 3. ສະແກນຟາຍແນບທ້າຍຂອງອີເມວທຸກສະບັບ ລວມທັງອີເມວຈາກຄົນຄຸ້ນເຄີຍນຳ ເພາະໄວຣັດ Worm Trojan ທັງຫຼາຍມັນແຟງໂຕໃນຮູບແບບອີເມວຄົນໃກ້ຊິດສະເໜີ. 4.

Read more

10 ເຄັດລັບວິທີການປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີງ່າຍໆດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ວິທີຫຼີກລຽງ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີ 1. ຕິດຕັ້ງຊອບແວປ້ອງກັນໄວຣັດທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າຊອບແວຕົວນັ້ນຈະຕ້ອງສາມາດອັບເດດຖານຂໍ້ມູນໄວຣັດ (denition) ແລະ ເຄື່ອງມື (engine) ທີ່ສາມາດກວດຈັບ ແລະ ຈັດການກັບໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. 2. ຢ່າຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໂປຼແກຼມອີເມວເປີດຟາຍແບບຖ້າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດຕ້ອງກວດສອບທຸກຄັ້ງກ່ອນດາວໂຫຼດ ຫຼື ປີດຟາຍຂື້ນມາ. 3. ສະແກນຟາຍແນບທ້າຍຂອງອີເມວທຸກສະບັບ ລວມທັງອີເມວຈາກຄົນຄຸ້ນເຄີຍນຳ ເພາະໄວຣັດ Worm Trojan ທັງຫຼາຍມັນແຟງໂຕໃນຮູບແບບອີເມວຄົນໃກ້ຊິດສະເໜີ. 4.

Read more

10 ເຄັດລັບວິທີການປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີງ່າຍໆດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ວິທີຫຼີກລຽງ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດຄອມພິວເຕີ 1. ຕິດຕັ້ງຊອບແວປ້ອງກັນໄວຣັດທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າຊອບແວຕົວນັ້ນຈະຕ້ອງສາມາດອັບເດດຖານຂໍ້ມູນໄວຣັດ (denition) ແລະ ເຄື່ອງມື (engine) ທີ່ສາມາດກວດຈັບ ແລະ ຈັດການກັບໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. 2. ຢ່າຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໂປຼແກຼມອີເມວເປີດຟາຍແບບຖ້າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດຕ້ອງກວດສອບທຸກຄັ້ງກ່ອນດາວໂຫຼດ ຫຼື ປີດຟາຍຂື້ນມາ. 3. ສະແກນຟາຍແນບທ້າຍຂອງອີເມວທຸກສະບັບ ລວມທັງອີເມວຈາກຄົນຄຸ້ນເຄີຍນຳ ເພາະໄວຣັດ Worm Trojan ທັງຫຼາຍມັນແຟງໂຕໃນຮູບແບບອີເມວຄົນໃກ້ຊິດສະເໜີ. 4.

Read more

Pin It on Pinterest