ຂະແໜງໄປສະນີ

 

ຂະແໜງໄປສະນີ

ຂະແໜງໄປສະນີປະກອບມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ 2 ວຽກງານຄື:

  • ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄປສະນີ
  • ວຽກງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາໄປສະນີ

 

 

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄປສະນີ

1. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຂອງພະແນກກ່ຽວ ກັບວຽກງານໄປສະນີ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດໃນຄະແໜງຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈີງຂອງແຂວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

2. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ແລະ ວຽກງານ ອື່ນໆທີ່ກຽວກັບໄປສະນີ ໃຫ້ສັງຄົມຮັລຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງ.

3. ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍງ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີໃນຂົງເຂດຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອສະເໜີຄະນະພະແນກ ພິຈາລະນາ.

4. ຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະນະພະແນກ ຕໍ່ການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການໄປສະນີ, ການສືບຕໍ່, ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການໄປສະນີ.

5. ປະຕິບັັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

 

ວຽກງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ

1. ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການແຂງຂັນທີ່ເປັນທຳ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການດ້ານໄປສະນີໃຫ້ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິບໍລິມາດ ແລະ ມູນຄ່າການຜະລິດດ້ານໄປສະນີ ຂອງບໍລິສັດສາຂາລັດວິສະຫະກິດໄປສະນີລາວ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ.

3. ວິເຄາະ, ສະຫຼຸບຮອບດ້ານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງສາຂາບໍລິສັດໄປສະນີລາວ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີທີ່ຂື້ນກັບຕົນໃຫ້ກະຊວງ ປທສ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

4. ປະສານສົມທົບກັບສາຂາບໍລິສັດໄປສະນີລາວ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການສົ່ງເສີມການພັດທະນາໄປສະນີ.

5. ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄປສະນີປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

 

 

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ