ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງຈຳປາສັກ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງຈຳປາສັກ

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ