ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

  1. ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານສ້ອມແປງ ແລະ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອຊີທີ
  2. ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າອຸປະກອນໄອຊີທີ
  3. ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການອິນເຕິເນັດຄາເຟ
  4. ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ປຶກສາດ້ານໄອຊີທີ
  5. ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອຊີທີ

 

 

ວາລະສານ
ວິໃສທັດ