ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ພະແນນໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຈຳປາສັກ ຂຽນຫຍໍ້ (ພປທສ.ຈສ) ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “Division of Post and Telecommunications of Champasak Province” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂັ້ນແຂວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານຊີວິດການເມືອງ ໂດຍອົງການປົກຄອງແຂວງ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາ-ຊີ້ນຳ, ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການ ໂດຍກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.