ບຸກຄະລາກອນ

ບຸກຄະລາກອນ ຂອງພະ​ແນກໄປ​ສາ​ນີ, ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ການ​ສື່​ສານ ແຂວງຈຳ​ປາ​ສັກ ປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດ 31 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ ດັ່ງນີ້:

 


ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ກອງແກ້ວ ປັນຍາພອນ
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າພະແນກ
ຊີ້ນຳ: ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ , ປທສ ເມືອງ
ເບີໂທລະສັບ: 020 5290 0168, 020 9219 8889
ອີເມວ:


ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ວິໄລ ແກ້ວມະນີໄລ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງພະແນກ
ຊີ້ນຳ: ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມ ແລະ ຄື້ນຄວາມຖີ່, ຂະແໜງໄປສະນີ
ເບີໂທລະສັບ: 020 9990 0950
ອີເມວ:

 

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ທຽນໄຊ ສະຖາພອນ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງພະແນກ
ຊີ້ນຳ: ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂະແໜງແຜນການການເງິນ
ເບີໂທລະສັບ: 020 2226 9111, 020 5467 7979
ອີເມວ:

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ສຸດສາຄອນ
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງ
ສາຍຮຽນ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ວາທະກອນ ສີວົງສາ
ຕຳແໜ່ງ: ວ່າການຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຕີ 
ສາຍຮຽນ: ລັດຖະສາດ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ແສງທະລາ ປ້ອງວິໄລ
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງ
ສາຍຮຽນ: ຄະນິດສາດ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໄໝ ຊາຍສີດາ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ໂທລະຄົມ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ພຸດທະວັນ ລົມພະຈັນ
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ 
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງ 
ສາຍຮຽນ: ບັນຊີການເງິນ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ແຕງອ່ອນ ດວງບຸບຜາ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ເສດຖະສາດທົ່ວໄປ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ 
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: 
ສາຍຮຽນ: 
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ພູນສະຫວັດ ໄຊຍະວົງສາ
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ 
ສາຍຮຽນ: ຄຸ້ມຄອງ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສຸກທະວີ ບຸນໄຊຍະລັດ
ຕຳແໜ່ງ: ວ່າການຫົວໜ້າຂະແໜງໄປສະນີ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ 
ສາຍຮຽນ: ຄຸ້ມຄອງ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ບົວໄລ ແກ້ວມະນີວົງ
ຕຳແໜ່ງ: ວ່າການຮອງຂະແໜງໄປສະນີ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງ
ສາຍຮຽນ: ໂທລະຄົມ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ພອນໄຊ ດວງມີສີ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ຄຸ້ມຄອງ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ທອງເລື່ອນ ແກ້ວຫາວົງ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ຄະນິດສາດ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ວິລະນຸດ ດວງປັນຍາ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ເສດຖະສາດ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ເອກະມົນ ແກ້ວປະເສີດ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ໄອທີ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ມີຖຸນາ ພັນທະວົງ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ລັດຖະສາດ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ດາວປັນຍາ ສຸວິແກ້ວ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ລັດຖະສາດ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ລຳພອນ ແສງສຸວັນນາ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ບັນຊີການເງິນ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ມະນີໄລ ຄຳມະນີວົງ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ 
ສາຍຮຽນ: ຄຸ້ມຄອງ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ອາພິສິດ ມານີວົງ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ໄອທີ
ເບີໂທລະສັບ: 28263612
ອີເມວ:Aphisith@ch.gov.la

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ຄຳສອນ ຈັນທະສິດ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ໄອທີ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ອຸລາລັກ ປຸນພະມີ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ໄອທີ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ທິລາກອນ ສິມມາລາ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ໂທລະຄົມ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ວັນນະລັກ ສຸລິຍະວົງ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາໂທ
ສາຍຮຽນ: ໂທລະຄົມ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສົມພອນ ແສງກາບແກ້ວ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນສູງ
ສາຍຮຽນ: ໄອທີ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ສ້ອຍມະນີ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ:ປະລິນຍາຕີ 
ສາຍຮຽນ: ວິສະວະກຳເຄືອຂ່າຍ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ຄຳພູມອນ ອິນທະສອນ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໄປສະນີ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ
ສາຍຮຽນ: ການເງິນ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງ ປານິດດາ ແກ້ວອ່ອນຫຼ້າ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໄປສະນີ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ:ປະລິນຍາຕີ 
ສາຍຮຽນ: ຄຸ້ມຄອງ
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສຸອານົງ ພົມມາລີ
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ຂະແໜງໄປສະນີ
ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ກຳລັງສຶກສາຕໍ່ ປະລິນຍາໂທ 
ສາຍຮຽນ: 
ເບີໂທລະສັບ: 
ອີເມວ: